Colliers Hotel
      在线预订
      房间类型
      价格
      虚拟参观
      酒店位置地图
      伦敦魅力
      汇率转换
      实时天气预报
  酒店地理位置
酒店距离维多利亚长途车站步行5分钟,您可以从维多利亚站坐车旅游英国和欧洲。
克里尔酒店, 维多利亚Warwick(瓦维克)路95-97号,伦墩东北1V区 1QL 段
电话:+44 20 7834 6931, +44 20 7828 0210 传真: +44 20 7828 7111
  如何前来我们酒店
从维多利亚地铁站WILTON(威尔顿)路出口出来右转,沿着WILTON(威尔顿)路直走,经过2个红绿灯后向右转,沿着WARWICK(瓦维克)路直走大约5分钟,您可以在右手边发现我们酒店。
  Site redesigned and maintained by Loredana Zonnino - www.loredanaebook.it © 2006 All Rights Reserved.